جلسه با مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری زنجان

در این جلسه که سه شنبه 18 مردادماه با حضور مدیران عامل سینا وی سی و صندوق پژوهش و فناوری زنجان برگزار شد، آقای مهندس خانی  در ابتدا به معرفی صنایع بنیاد و شرکت سینا وی سی  پرداختند و  در ادامه آقای قاسمی مدیرعامل صندوق زنجان با معرفی تاریخچه این صندوق از ابتدا تا امروز، صنایع مستعد استان زنجان و فرصت های موجود در این استان  بسترهای همکاری بین شرکت سینا وی سی و صنایع این استان را شرح دادند.

در انتهای جلسه  نیز  دو طرف برای همکاری های آتی ابراز تمایل نمودند.

مهندس یاسرخانی کشمرزی 2

سایر اخبار: