جلسه مدیرعامل سینا وی سی و قائم مقام شرکت صرافی سینا

این جلسه در راستای همکاری و هم افزایی در راستای برگزاری رویداد پل سرمایه گذاری فراگیری و فناوری مالی برگزار شد.

سایر اخبار: