بازدید مدیرعامل یاسر خانی و مدیر سرمایه گذاری سینا وی سی از شتاب دهنده رستا

بازدید مدیرعامل و مدیر سرمایه گذاری سینا وی سی از شتاب دهنده رستا

photo6193998494

بازدید مدیرعامل سینا وی سی از شتاب دهنده رستادر این دیدار مهندس محمد علی جعفری مدیر عامل شتابدهنده رستا، به تشریح مدل فعالیت این شتابدهنده پرداختند و گزارشی از دستاورد های این مجموعه ارائه نمودند.

سایر اخبار: