جلسه با نفت بهران

برگزاری جلسه شورا عالی بهران تک پیرامون بررسی روند پیشرفت مرکز نوآوری

جلسه با نفت بهران

این نشست مشترک عصر روز چهارشنبه مورخ ۲۴ شهریور ماه سال ۱۴۰۰ در شرکت نفت بهران برگزار گردید. در این نشست مشترک جناب آقای دکتر معین مدیر عامل شرکت توسعه دانش بنیان سینا و جناب آقای مهندس عزیزی مدیرعامل شرکت نفت بهران و دیگر مدیران این شرکت حضور داشتند که به بیان نقطه نظرات خود در خصوص راه اندازی و پیشرفت مجموعه مرکز نوآوری بهران تک پرداختند.

در پایان این جلسه مهندس عزیزی مدیر عامل شرکت نفت بهران اظهار امیدواری جهت پیشبرد اهداف و موفقیت مجموعه مرکز نوآوری بهران تک کردند.

سایر اخبار: