ارزیابی طرح های بهران تک

جلسه ارزیابی طرح های ارسالی نخستین فراخوان مرکز نوآوری بهران تک

جلسه ارزیابی طرح های ارسالی به نخستین فراخوان مرکز نوآوری بهران تک برگزار شد.

این جلسات در تاریخ ۲۴ و ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰ با حضور مدیران و کارشناسان ارشد نفت بهران، مدیریت سرمایه گذاری شرکت توسعه دانش بنیان سینا (SINA VC) و مدیران شرکت پیشگامان فناوری دریچه برگزار شد. صاحبین طرح به صورت حضوری و مجازی به ارائه و دفاع از طرح های خود پرداخته و به سوالات داوران پاسخ دادند. طرح های منتخب این مرحله، وارد فرآیند ارزیابی موشکافانه و سپس قرارداد همکاری خواهند شد.

سایر اخبار: