سرمایه گذاری شرکت سینا وی سی در شرکت های دانش بنیان حوزه لجستیک و حمل و نقل هوشمند

همزمان با برگزاری رویداد پل دوم سرمایه گذاری لجستیک و حمل و نقل هوشمند، شرکت توسعه دانش بنیان سینا، ضمن برگزاری مسابقه استارتاپی، اقدام به سرمایه گذاری بر روی شرکتهای برگزیده این رویداد خواهد کرد.

سرمایه گذاری شرکت سینا وی سی در شرکت های دانش بنیان حوزه لجستیک و حمل و نقل هوشمند

همزمان با برگزاری رویداد پل دوم سرمایه گذاری لجستیک و حمل و نقل هوشمند، شرکت توسعه دانش بنیان سینا، ضمن برگزاری مسابقه استارتاپی، اقدام به سرمایه گذاری بروی شرکتهای برگزیده این رویداد خواهد کرد.

یاسر خانی سینا وی سی


یاسر خانی، مدیر عامل این شرکت ضمن تشریح اهداف برگزاری از این رویداد گفت: این رویداد براساس نیاز های زنجیره ارزش حمل و نقل بنیاد مستضعفان و به منظور حمایت از شرکت های دانش بنیان برگزار شده است.
پس از تشکیل دبیرخانه این رویداد، 135طرح از استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان برای سرمایه پذیر ثبت نام کرده اند.
از 135طرح ثبت نامی، در غربال گری اولیه به 80طرح رسیدیم و در نهایت با بررسی های تکمیلی و ارزیابی های صورت گرفته از 15 طرح مصاحبه تخصصی انجام شد.
در نهایت در روز رویداد داوری بر روی سه طرح برگزیده صورت پذیرفت و سرمایه گذاری بروی شرکت برتر رویداد، سپهر شریف، صورت خواهد پذیرفت.

سایر اخبار: