مهندس یاسر خانی کشمرزی جلسه گلرنگ

جلسه معرفی ظرفیت ها و توانمندی های گلرنگ ونچرز  و سینا وی سی با حضور مدیران عامل سینا وی سی و گلرنگ ونچرز

در این جلسه که با حضور مدیرعامل گلرنگ ونچرز برگزار شد، به معرفی ظرفیت ها و توانمندی های گلرنگ ونچرز  در حوزه های لجستیک، صنایع غذایی، خوراک دام، تجارت الکترونیک و  فناوری های مالی و همچنین فرایند سرمایه گذاری  توسط این شرکت، به منظور هم افزایی هرچه بیشتر بین این دو مجموعه و سایر بازیگران اکوسیستم استارتاپی پرداخته شد.

جلسه معرفی ظرفیت ها و توانمندی های گلرنگ ونچرز  و سینا وی سی با حضور مدیران عامل سینا وی سی و گلرنگ ونچرز

در این جلسه که با حضور مدیرعامل گلرنگ ونچرز برگزار شد، به معرفی ظرفیت ها و توانمندی های گلرنگ ونچرز  در حوزه های لجستیک، صنایع غذایی، خوراک دام، تجارت الکترونیک و  فناوری های مالی و همچنین فرایند سرمایه گذاری  توسط این شرکت، به منظور هم افزایی هرچه بیشتر بین این دو مجموعه و سایر بازیگران اکوسیستم استارتاپی پرداخته شد.

مهندس یاسر خانی کشمرزی جلسه گلرنگ

همچنین ابراز امیدواری شد در زمینه های لجستیک، صنایع غذایی، خوراک دام و فناوری های مالی مرتبط با  زنجیره ارزش صنایع بنیاد مستضعفان و گروه صنعتی گلرنگ همکاری صورت پذیرد.

سایر اخبار: