توسعه دانش بنیان سینا سینا وی سی

تشکیل اولین جلسه کمیته سرمایه گذاری شورای هم سرمایه گذاری نهادهای حاکمیتی برگزار شد

پیرو جلسه اول شورای هم سرمایه گذاری، اولین جلسه کمیته سرمایه گذاری شورای هم سرمایه گذاری نهادهای حاکمیتی به میزبانی سیناوی‌سی برگزار شد.

در این نشست که با معرفی و ارائه چند طرح  از جانب سینا وی سی دنبال شد، مدیران سرمایه گذاری خطرپذیر نهادهای حاکمیتی حضور داشتند. هدف از ارائه این طرح ها در ابتدای امر، توسعه بازار محصولات شرکت ها و در مرحله بعد هم سرمایه گذاری بر روی طرح ها بود که در ادامه شاهد تمایل این نهادها برای توسعه بازار بودیم.

سینا وی سی

سایر اخبار: