نشست مدیرعامل سینا و قائم مقام زمزم

نشست مشترک مدیرعامل شرکت توسعه دانش بنیان سینا با قائم مقام شرکت زمزم

این جلسه پیرامون ظرفیت های مشترک همکاری در حوزه نوشیدنی و با توجه به تاسیس مرکز هم آفرینی شرکت زمزم در محل شرکت توسعه دانش بنیان سینا برگزار شد.

نشست مدیرعامل سینا و قائم مقام زمزم

در این نشست به تعریف پروژه های هم سرمایه گذاری برای تامین مالی پروژه های خطرپذیر با حمایت موسسه تحقیق و توسعه دانشمند تاکید شد.

سایر اخبار: