جلسه با شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان

مراکز فناوری و نوآوری کلید حل مسائل حوزه گردشگری

نمایندگان شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان به منظور پیشبرد الزامات تفاهم با شرکت توسعه دانش بنیان سینا در این شرکت حضور یافتند.
راه اندازی مراکز فناوری و نوآوری و بهره مندی از زیرساخت های موجود مورد تاکید طرفین بود.

سایر اخبار: