پارک علم و فناوری امیرکبیر

نشست مشترک با رئیس پارک علم و فناوری امیرکبیرو مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری امیرکبیر

نشست مشترک با رئیس پارک علم و فناوری امیرکبیر و مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری امیرکبیر

DSC 0323 min

دیدار و رایزنی با رئیس پارک علم و فناوری و مدیر عامل صندوق امیرکبیر در محل شرکت توسعه دانش بنیان سینا صورت پذیرفت .

در این نشست دو طرف در بیان و دیدگاه های خود در زمینه اکوسیستم نوآوری پرداختند و ظرفیت ها و چالش های هر یک از طرفین مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین خانی مدیرعامل توسعه دانش بنیان سینا ضمن تشریح ساختار و توانمندی های بنیاد مستضعفان از آمادگی سینا وی سی جهت سرمایه گذاری در شرکت های معرفی شده توسط صندوق امیرکبیر خبر داد.

در این جلسه همچنین دکتر فصیحی به بیان چگونگی و شرایط پذیرش پارک امیرکبیر پرداختند.

در این دیدار به همکاری های مشترک در زمینه، حضور شرکت های فناوری در زنجیره ارزش حمل و نقل و لجستیک بنیاد تاکید شد.

همچنین محور های رویداد پل دوم سرمایه گذاری لجستیک و حمل و نقل مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد هلدینگ و حمل و نقل بنیاد و پایا ترابر سینا به حداکثر طرفیت در این رویداد حضور پیدا کند.

سایر اخبار: