جلسه با صنایع غذایی سینا

سرمایه گذاری جسورانه در خدمت حل فناورانه مسائل هلدینگ صنایع غذایی سینا

جلسه ای پیرامون همکاری مشترک میان شرکت توسعه دانش بنیان سینا و هلدینگ صنایع غذایی برگزار شد.
در این جلسه که با حضور مدیر و کارشناس ارشد فناوری و توسعه هلدینگ صنایع غذایی سینا و همچنین تیم تخصصی حوزه مربوطه برگزار شد طرفین بر روی حل مسائل فناورانه هلدینگ صنایع غدایی با استفاده از تخصص تیم های دانش بنیانی تاکید نمودند.

در این جلسه مقرر شد که مجموعه صنایع غذایی با احصا و ارائه نیاز های خود از یک سو و از سوی دیگر شرکت توسعه دانش بنیان سینا با استفاده از ظرفیت های دانش بنیانی و سرمایه گذاری جسورانه ی خود، به حل مسائل موجود بپردازند.

سایر اخبار: