جلسه ارائه توانمندی‌های شرکت توسعه نوآوری و فناوری تدبیر سینا

جلسه ارائه توانمندی‌های شرکت توسعه نوآوری و فناوری تدبیر سینا

جلسه ارائه توانمندی‌های شرکت توسعه نوآوری و فناوری تدبیر سینا

میزبانان


روز صبح دوشنبه جلسه ای با حضور مدیرعامل شرکت توسعه نوآوری و فناوری تدبیر سینا و مهندس خانی مدیرعامل شرکت توسعه دانش بنیان سینا تشکیل شد.شرکت توسعه نوآوری و فناوری تدبیر سینا در زمینه توسعه و ایجاد نهاد های علم و فناوری و مشاوره کسب و کار و تجاری سازی و ارزیابی و ارزشگذاری طرح های سرمایه پذیر فعالیت می کنند.مدیرعامل این شرکت پیشنهاداتی را برای همکاری مشترک بین سینا وی سی و شرکت توسعه نوآوری و فناوری تدبیر سینا ارائه کردند. مهندس خانی ضمن ابراز تشکر و تقدیر از مهمانان، برای هر گونه همکاری و هم افزایی ای بین دو مجموعه ابراز تمایل و آمادگی کردند.

سایر اخبار: