بازدید مدیرعامل و مدیرسرمایه گذاری سینا وی سی از شرکت جوجه تیمره

بازدید مدیرعامل و مدیرسرمایه گذاری سینا وی سی از شرکت جوجه تیمره

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن photo6194052925-1024x768.jpg است

بازدید مدیر عامل سینا وی سی از طرح برتر رویداد پل سرمایه گذاری خوراک دامدر این بازدید که در شهرستان خمین صورت پذیرفت ضمن بررسی میدانی وضعیت شرکت نسبت به ظرفیت های شهرستان در حوزه تامین نوآورانه نهاده های دامی گفتفگو صورت گرفت. در نهایت با توجه به مذاکرات صورت گرفته و کسب امتیازات لازم جهت سرمایه گذاری در رویداد پل اول سرمایه گذاری مقرر گردید سینا وی سی بیش از 3میلیارد تومان در این شرکت سرمایه گذاری نماید.

سایر اخبار: