حضور مدیران شرکت های حمل و نقل ریلی بنیاد مستضعفان در محل شرکت توسعه دانش بنیان سینا

حضور مدیران شرکت های حمل و نقل ریلی بنیاد مستضعفان در محل شرکت توسعه دانش بنیان سینا

این جلسه با حضور مدیرعامل سینا وی سی، مدیرعامل سینا ریل پارس و هم چنین معاون برنامه ریزی و توسعه کسب و کار شرکت بن ریل برگزار گردید و نیاز های فناورانه حمل و نقل ریلی در راستای بهبود عملکرد این صنعت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

حضور مدیران شرکت های حمل و نقل ریلی بنیاد مستضعفان در محل شرکت توسعه دانش بنیان سینا

این جلسه با حضور مدیرعامل سینا وی سی، مدیرعامل سینا ریل پارس و هم چنین مدیر برنامه ریزی و توسعه کسب و کار شرکت بن ریل برگزار گردید و نیاز های فناورانه حمل و نقل ریلی در راستای بهبود عملکرد این صنعت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

گفتنی است بن ریل دومین شرکت حمل و نقل مسافری از نظر حجم واگن و سینا ریل نیز با در اختیار داشتن 900 واگن ملکی سهم قابل توجهی از بازار حمل و نقل ریلی را بر عهده دارد.

DSC 0168

سایر اخبار: