رونمای از تمبر پل یاسر خانی شرکت دانش بنیان سینا سینا وی سی

رونمایی از تمبر پل سرمایه گذاری

در حاشیه رویداد پل سرمایه گذاری دوم، با موضوع حمل و نقل و لجستیک، به منظور تجلیل از فعالیت های شرکت های دانش بنیان، از این تمبر رو نمایی شد.

رونمایی از تمبر پل سرمایه گذاری

در حاشیه رویداد پل سرمایه گذاری دوم، با موضوع حمل و نقل و لجستیک، به منظور تجلیل از فعالیت های شرکت های دانش بنیان، از این تمبر رو نمایی شد.

رویداد پل سرمایه گزاری دوم نمایشگاه بین المللی توسعه دانش بنیان سینا یاسر خانی


یاسر خانی، مدیر عامل شرکت توسعه دانش بنیان سینا و مسئول برگزاری این رویداد ضمن تشریح برنامه ها، هدف از این رویداد را شناسایی و سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان حوزه حمل و نقل و لجستیک عنوان کرد.
وی افزود، با توجه به اینکه شرکت توسعه دانش بنیان سینا، به عنوان بازوی سرمایه گذاری خطر پذیر بنیاد مستضعفان در اکوسیستم نوآوری کشور فعال است، به دنبال تکمیل زنجیره های ارزش بنیاد از طریق سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان هستیم.

سایر اخبار: