گواهی-نامه-عضویت-درانجمن-سرمایه-گذاری-خطر-پذیرسال-99

انجمن سرمایه گذاری خطر پذیر

عضویت دومین سال متوالی سیناوی سی در انجمن ویسی
انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر ایران در حال حاضر بیش از ۵۰ عضو فعال متشکل از صندوق های پژوهش فناوری شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر صندوق های جسورانه و شتابدهنده ها و فرشتگان کسب و کار می باشد.

انجمن سرمایه گذاری خطر پذیر

گواهی نامه عضویت سینا وی سی در انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشور

عضویت دومین سال متوالی سیناوی سی در انجمن ویسی
انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر ایران در حال حاضر بیش از ۵۰ عضو فعال متشکل از صندوق های پژوهش فناوری شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر صندوق های جسورانه و شتابدهنده ها و فرشتگان کسب و کار می باشد.

از اهداف کلیدی و اصلی این انجمن می توان به موارد زیر اشاره نمود:
توسعه و ترویج ادبیات سرمایه‌گذاری خطرپذیر
استانداردسازی رویه‌ها و فعالیت سرمایه‌گذاری خطرپذیر
انتقال تجربیات موفق سرمایه‌گذاری خطرپذیر
ارتقاء تعاملات فعالان صنعت با نهادها و سازمان‌های دولتی حامی تامین مالی نوآوری

سایر اخبار: